I Vispārīgie noteikumi

 1. Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par to kādam nolūkam SIA kidday (turpmāk – kidday) iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.
 2. Apstrādājot personas datus kidday ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.
 3. Kidday Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā kidday un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: kidday interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

II Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 1. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija: SIA kidday, Reģ.Nr. 40103971029; Ropažu iela 12-102, Rīga, Latvija, LV-1039, tālrunis: +371 26443245, elektroniskā pasta adrese: shop@veliwool.com tīmekļa vietnes adrese: www.veliwool.com
 2. Saziņai ar kidday datu aizsardzības speciālistu, lūgums rakstīt uz: shop@veliwool.com

III apstrādes nolūki, kam paredzēti personas dati un datu veidi

 1. Kidday apstrādā šādus personas datus un šādiem nolūkiem:
  1. Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, piegādes un rēķina adreses – lai nodrošinātu kvalitatīvu klienta pasūtījuma izpildi un pasūtīto preču piegādi uz klienta noradīto adresi, tādā veidā nodrošinot abpusēju līgumsaistību izpildi.
  2. Vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts, piegādes un rēķina adreses  – lai veiktu grāmatvedības uzskaiti atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
  3. e-pasts – Informatīvu materiālu nosūtīšanai uz e-pasta adresi, ja klients ir piekritis to saņemšanai.
  4. e-pasts, telefons, – lai veiktu personīgā kontu izveidi  mūsu e-veikalā, Jūs jebkurā laikā varēsiet turpināt savu iepirkšanos, papildus vairs nereģistrējoties.

IV Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 1. Jūsu personas datu aizsardzībai kidday izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, tikai pilnvarotām personām.
 2. Jūsu personas datu saņēmēji ir kidday, Jūs pats/i, apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
 3. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti:
  1. Personas dati tiks apstrādāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams klienta pasūtījumu izpildei.
  2. Personas datu glabāšanas periods paredzēts saskaņā ar likumā “Par grāmatvedību” noteiktajiem termiņiem.
  3. Informācija par lietotāja kontu tiks glabāta trīs gadus no reģistrācijas brīža, vai līdz brīdim, kad  datu subjekts lūdz  dzēst šo kontu.
 1. Jums ir šādas tiesības:
  1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi.
  2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus kidday pieņem, izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus).
  3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis/usi un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.
 2. Atbildi Jums kidday nosūtīs pa pastu uz Jūsu norādīto dzīvesvietas adresi, uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu.

VI Noslēguma jautājums

 1. Kidday ir tiesīga veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā Privātuma politikā, publicējot Privātuma politikas aktuālo versiju kidday mājas lapā: www.veliwool.com